Privacyverklaring WKM Automotive Imaging

Introductie
WKM ondersteunt Automotive bedrijven met de online presentatie van aangeboden voertuigen. Dit doet WKM doormiddel van fotobewerking met onze AI (artificial intelligence) software.

In deze privacyverklaring leest u onder andere welke persoonsgegevens WKM verwerkt, waarom deze gegevens worden verwerkt en of uw persoonsgegevens al dan niet worden gedeeld met derden.  Daarnaast informeert WKM u over al uw rechten als betrokkene, hoe u deze rechten kan laten gelden en tot slot hoe WKM omgaat met een dergelijk verzoek van uw zijde.

Deze versie van de privacyverklaring van WKM is voor het laatst gewijzigd op 20 juni 2023.

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
WKM verwerkt uw persoonsgegevens op grond van onderstaande verwerkingsdoeleinden:

 • Voor algemene bedrijfsvoering;
 • Voor communicatiedoeleinden;
 • Voor het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Voor het verwerken van sollicitaties;
 • Voor sales, aquisitie en netwerkactiviteiten.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Naam en contactgegevens van onze klanten;
 • Bedrijfsgegevens van onze klanten;
 • Relevante informatie met betrekking tot uitvoering van de dienstverlening;
 • Naam en contactgegevens van zakenpartners;
 • Naam, contactgegevens en competenties van sollicitanten;
 • Naam en contactgegevens van potentiële klanten.

 

Op welke gronden verwerken wij uw gegevens?

 • Op basis van een gerechtvaardigd belang;
 • Op grond van een wettelijke verplichting;
 • Op grond van toestemming;
 • Ter uitvoering van een overeenkomst.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Wij verwerken uw gegevens voor een vooraf uitdrukkelijk bepaald doel. Indien een doel is gerealiseerd, dan verwijderen wij de gegevens die wij voor dat doel hebben verzameld.

Als wij zijn gehouden aan een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te bewaren, dan zulllen wij deze gegevens vernietigen, uiterlijk vier (4) weken ná het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.     

In het kader van fiscale verplichtingen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens voor een termijn van zeven (7) jaar te bewaren.  

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Hieronder staan de derde partijen beschreven, waarvan WKM diensten en/of producten afneemt, en waarmee wij mogelijk uw gegevens delen. Ten aanzien van de verwerkingen van onderstaande partijen is WKM verwerkingsverantwoordelijke. Met deze partijen zijn schriftelijke afspraken gemaakt over het verwerken en beschermen van gegevens:

 • Met een derde partij die verantwoordelijk is voor de hosting van onze website;
 • Met een derde partij waarvan WKM een sales- en acquisitieservices afneemt;
 • Met een derde partij waarvan WKM een CRM-systeem afneemt;
 • Met een derde partij die verantwoordelijk is voor het bieden van een chatruimte op onze website;
 • Met een derde partij die verantwoordelijk is voor het hosten van onze zakelijke e-mailbusinessaccount.


Wat zijn uw rechten als betrokkene? 

Intrekken van uw toestemming

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van eerder uitgevoerde activiteiten die zijn uitgevoerd op basis van de toestemming vóór uw terugtrekking.

 

Recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren én te verwijderen
Wanneer WKM uw persoonsgegevens verwerkt, dan heeft u het recht op inzage. WKM zal u uw persoonsgegevens verstrekken, nadat u hiertoe een verzoek heeft gedaan.

 

Indien u uw gegevens wilt wijzigen of u wenst dat WKM stopt met de verwerking ervan, dan kunt u WKM verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

 

Beperking van de verwerking
Als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, dan heeft u het recht om die verwerking te beperken voor de periode dat WKM de juistheid van uw persoonsgegevens kan controleren. Indien uw persoonsgegevens onjuist zijn, zal WKM dit zo spoedig mogelijk corrigeren.


Kennisgeving van uw rechten 
WKM informeert u te allen tijde over ontvangst van uw verzoek én of er wel of geen gehoor aan kan worden gegeven. Indien uw verzoek niet wordt ingewilligd, dan wordt de reden daarvan vermeld.


Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die WKM van u verwerkt. Nadat u een verzoek heeft ingediend, zorgt WKM dat u uw persoonlijke gegevens ontvangt in een doorgaans leesbaar formaat.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?

Stuur een e-mail naar info@wkm.nl met het verzoek van welk recht u gebruik wil maken en om welke verwerking van gegevens het precies gaat. Zorg dat u uw naam vermeldt, zodat WKM u kan identificeren.

 

Verwerking van uw aanvraag
Nadat WKM uw verzoek om recht heeft ontvangen, dan wordt u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

 

Vragen en/of klachten?
Wij dragen zorg voor uw Privacy. Indien u vragen en/of een klacht heeft kunt u contact met ons opnemen via info@wkm.nl. Wij streven ernaar om vragen/klachten zo goed mogelijk af te handelen. Als u niet tevreden bent over het afhandelen van uw klacht, dan kunt u te allen tijde een ​​klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen privacyverklaring

WKM heeft te allen tijde het recht om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op https://www.wkm.nl